ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨਾਲ

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ 

ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੈੱਸ 

ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ 
Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP
Internet.org

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨਾਲ

ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ 

ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ 

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 
Internet.org

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੈੱਸ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP