ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Internet.org ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Internet.org ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੋ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਐਪਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ, ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ 12 ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਤਿਹ ਹਾਂ: ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ।

ਅਸੀਂ ਚਾਰ $250,000 USD ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਅਵਾਰਡ ਉਪਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਪ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਪ $25,000 USD ਇਮਪੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਉਪਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਤੂ ਹਨ:

ਕਿਸਾਨ

ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: eKutir, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੰਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਤਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਮਪੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: Farmily, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਸਇੰਟਰਮੀਡੀਏਸ਼ਨ।

ਇਮਪੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: Farmalytics, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਸੈਂਸਰ ਤਕਨੀਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੁਰੁਸਤ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ

ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: mySangham, 100 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਕੀਮਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਮਾਪਣਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਾਇਕ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਮਪੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: Embrace Angel, ਗੈਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ (ਟੀਅਰ 2/3 ਮਾਰਕਿਟਾਂ) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੈਂਸਰ, ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਡੇਟਾ ਤਕਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਪ ਸਾਂਝੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪੈਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਮਪੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: Rang de Habba, ਸਥਾਨਕ ਜਨਾਨਾ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ eStorefront ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਿਤ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: BodhaGuru, KG ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਿਖਲਾਈ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਐਪਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਮਪੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: Fundamentor, ਨੌਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੇਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਮੌਖਿਕ, ਤਾਰਕਿਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਮਪੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: LetsIntern, ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਟੀਅਰ 2-3 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: Helper4U, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੋਕਸਡ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋ।

ਇਮਪੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: Mygram, ਡਿਜਿਟਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਅਧਾਰਿਤ SMS ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ SMS ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ -@mygram.in ਹੈ

ਇਮਪੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ: mHS City Labs, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਮੈਨਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।


ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ:

  • ਅਰੁਨ ਬੰਸਲ, ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ ਰੇਡੀਓ, ਐਰੀਕਸਨ
  • ਕ੍ਰੀਸ ਡੈਨੀਅਲ, ਵੀ.ਪੀ, Internet.org/Facebook
  • ਅਮੀਤ ਸੂਰੀ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ੀਪ ਮੈਨੇਜਰ, Internet.org/Facebook
  • ਰਾਜ ਟੱਲੁਰੀ, ਐੱਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕ੍ਵਾਲ ਕੋਮ

ਹੋਰ ਪੋਸਟ

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP