ਸੰਪਰਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ Internet.org ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ Internet.org ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੇਵਲਪਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਦੱਸ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ Internet.org ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਪਰੇਟਰ ਹੋ?


     

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ

Internet.org ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰਹੋ

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP