ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਲਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ Internet.org ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾ-ਜੁੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਣੋ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ

Internet.org ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰਹੋ

Facebook © 2018 Powered by WordPress.com VIP